Guth na hÉigse

Screenshot_2023-09-05_at_12.55.35.png

SPRIOCDHÁTA 13 Deireadh Fómhair. Duiseanna: €200 don mbuaiteoir agus €200 don scoil!

Download the Rules and Resources pdf document HERE

Is Comórtas Aithrise Filíochta d’Iar-Bhunscoileanna é Guth na hÉigse, bunaithe ar Poetry Aloud, atá á eagrú ag Poetry Ireland i gcomhar le IMRAM.  

Guth na hEigse is a Poetry Recitation Competition for Post - Primary Schools in the Irish language, based on Poetry Aloud, organized by Poetry Ireland in collaboration with IMRAM.                                               

Cuireann Guth na hÉigse fáilte roimh iontrálacha ó dháltaí in iarbhunscoileanna ar oileán na hÉireann, thuaidh agus theas, scoileanna Béarla, Gaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta san áireamh.

Guth na hEigse welcomes entries from pupils in post-primary schools across the island of Ireland, north and south, including English schools, Gaelcholáisti and Gaeltacht schools.          

Tá dhá chéim sa chomórtas, an chéad bhabhta agus an babhta ceannais. Bíonn ar iarrthóirí dánta a aithris ó chuimhne ag gach céim den chomórtas. Iarrtar ar rannpháirtithe DHÁ dhán ón liosta thíos a rá DE GHLANMHEABHAIR ag gach babhta. Níl cead na dánta a léamh;caithfear na dánta a bheith ar eolas de ghlanmheabhair.

There are two stages in the competition, the first round and the final. Candidates have to recite poems from memory at each stage of the competition. Participants are asked to say TWO poems from the list below OFF BY HEART at each round. Poems can not be read; the poems must be learned by heart.

Tá trí rannóg sa chomórtas: 

SÓISEAR: Bliain 1─2 i scoileanna na Poblachta,
agus blianta 8/9/10 ó Thuaisceart Éireann.                                                                  

IDIRMHEÁN: Bliain 3─4 i scoileanna na Poblachta,
agus blianta 11─12 ó Thuaisceart Éireann.                                                                           

SINSEAR: Bliain 5─6 i scoileanna na Poblachta,
agus Bliain 6 Íochtar/Uachtar ó Thuaisceart Éireann. 

There are three sections in the competition:

 

JUNIOR: Year 1─2 in Republic schools, and years 8/9/10 from Northern Ireland.

 

INTERMEDIATE: Year 3─4 in Republic schools, and years 11─12 from Northern Ireland.

 

SENIORS: Year 5─6 in Republic schools, and Year 13/ 6th form Lower/Upper from Northern Ireland.

Glacfar le hiontrálacha ar fhíseáin don chéad bhabhta – Spriocdháta 13 Deireadh Fómhair 2023. Fógrófar na daltaí atá ag dul tríd go dtí an babhta ceannais roimh 25 Deireadh Fómhair.  

Video entries will be accepted for the first round - Deadline 13 October 2023. Pupils going through to the final round will be notified before 25 October.

Beidh an babhta ceannais ar siúl Dé hAoine 17 Samhain in Smock Alley, Baile Átha Cliath. 

The final will take place on Friday 17 November in Smock Alley, Dublin.

Duaiseanna i ngach rannóg: 

€200 don bhuaiteoir agus dearbhán luach €200 do leabharlann na scoile. 
Bronnfar dearbhán leabhar ar na daltaí a thagann sa dara háit. 

Prizes in each section:

1st prize: €200 for the winner and a voucher worth €200 for the school library.
The students who come second will be awarded a book voucher.

Cuirfear isteach ar an gcomórtas tríd an BHFOIRM IONTRÁLA AR LÍNE atá ar fáil ANSEO. DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA: DÉ hAOINE 13 DEIREADH FÓMHAIR 2023. 

Moltar na rialacha thíos a léamh sula líonfar an fhoirm.  Tá spás ar an bhfoirm chun na físeáin agus foirmeacha toilithe na dtuismitheoirí a uaslódáil. 

Entries for the competition are submitted via the ONLINE ENTRY FORM available HERE. ENTRY DEADLINE: FRIDAY 13 OCTOBER 2023.

Please read the rules and guidelines below carefully before filling in the form. There is space on the form to upload the videos and parental consent forms.

Le tuilleadh eolais a fháil nó má tá ceist ar bith ann, gabh i dteagmháil le Fiona Ní Ghloinn, Comhordaitheoir Thionscadal Ghuth na hÉigse ag eigse@poetryireland.ie nó ar 086 3913343. 

For more information or further queries, please contact Fiona Ní Ghloinn, Guth na  hÉigse Project Coordinator at eigse@poetryireland.ie or on 086 3913343.

Download the Rules and Resources pdf document HERE

Dánta don chéad bhabhta

SÓISEAR: : Bliain 1─2 i scoileanna na Poblachta, agus blianta 8/9/10 ó                      Thuaisceart Éireann            

 1. Léim le Seán Ó Leocháin (Bindealán Shalaithe- An Clóchomhar, 1989)
2. An Ghaoth le hÁine Ní Ghlinn  (Bronntanais agus féiríní eile, Cló Mhaigh Eo, 2010)          
                       

IDIRMHEÁN:  

Bliain 3─4 i scoileanna na Poblachta, agus blianta 11─12 ó Thuaisceart Éireann.

1. Ann le Julie Field (Ann from the collection DÁNA (Coiscéim, 2021) 
2. Rún Beag Eadrain- Ceaití Ní Bhéildúin (Lig don nGiorria Suí - tógtha as an gcnuasach Bláthaíonn Briathra, Dedalus, 2022) 

SINSEAR:  

Bliain 5─6 i scoileanna na Poblachta, agus Bliain 6 Íochtar/Uachtar ó Thuaisceart Éireann.

Ag Léamh ar an Tram le Ailbhe Ní Ghearbhuigh (Péacadh, Coiscéim, 2008)
Gorm Fómhair le Diarmuid Johnson (Siúl Saoir, Cló Iar- Chonnachta 2004) 

 

Rialacha

1. Beidh dhá leibhéal comórtais ann mar atá an chéad bhabhta agus an craobh ceannais.

There will be two levels of competition, the first round and the final round. 

2. Triúr moltóirí a cheapfaidh Éigse Éireann agus IMRAM a bheidh i mbun na moltóireachta ag an dá bhabhta.

Three referees appointed by Éigse Éireann and IMRAM will be in charge of judging at both rounds.

3. Tionólfar an babhta ceannais Dé hAoine 17 Samhain in Smock Alley Theatre, 6-7 Sráid an Mhalartáin, Barra an Teampaill Íocht., BÁC D08

The final will be held on Friday 17th November in Smock Alley Theatre, 6-7 Exchange Street, Lower Temple Bar, BAC D08

4. Níl aon táille iontrála. 

There are no entrance fees.

5. Tá cead ag gach dalta atá ag freastal ar iarbhunscoil de shaghas ar bith in Éirinn cur isteach ar an gcomórtas.  

Students who attend any type of second level school on the island of Ireland are eligible to enter this competition.

6. Déanfaidh gach iomaitheoir i ngach rannóg DHÁ dhán a aithris. Tá liosta de na dánta ceadaithe leis seo. Dánta ceadaithe amháin a mbeidh glacadh leo ag gach céim den chomórtas, agus is iad siúd amháin a bheidh bailí. 

Each contestant in each section will recite TWO poems. A list of approved poems is attached. Only approved poems will be accepted at each stage of the competition, and only those will be valid.

7. Caithfear dánta nua a rá i ngach babhta/céim den chomórtas. Beidh na dánta do na babhtaí uilig ar an suíomh idirlín roimh dheireadh mhí Lúnasa.

New poems must be recited in each round/stage of the competition. The poems for all rounds will be on the website before the end of August.

8. Ní féidir dánta a roghnú/a rá nach bhfuil ar an liosta. 

Poems must be chosen from the approved list- any other poems will not be accepted.

9. Níl cead ábhar tacaíochta de shaghas ar bith a úsáid.

No supporting material or devices of any kind may be used during the competition.

10. Ní foláir gach dán a aithris de ghlanmheabhair.  

Poems must be recited from memory.

11. Ní foláir don dalta ainm agus údar gach dáin a lua sula ndéantar é a aithris.  

The student must state the name and author of each poem before reciting it.

12. Ní foláir do gach dalta tuismitheoir nó caomhnóir nó múinteoir a bheith ina theannta i gcás an bhabhta ceannais. 

Each student must be accompanied by a parent or guardian or teacher in the case of the final round.

13. Níl dul thar bhreith na moltóirí agus ní ghlacfar le comhfhreagras ar bith ina leith. 

The judge's decision is not binding and no correspondence will be accepted in this regard.

14. Is tríd an ríomhphost amháin a dhéanfar gach comhfhreagras a bhaineann leis an gcomórtas. Ba cheart seoladh ríomhphoist reatha a sholáthar.

All correspondence relating to the competition will be via email only. A current email address should be provided.

15. Ní bhainfear leas as aon seoladh ríomhphoist ná sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil ach amháin i dtaca leis an gcomórtas seo. 

Any email address or contact details provided will only be used in connection with this competition.

16. Ní mór na coinníollacha seo a shásamh nó seans nach mbeifear in ann an iontráil a mheas

These conditions must be agreed upon or the entry may not be considered.

 

Cé muid?

Éigse Éireann/Poetry Ireland 

Cothaíonn Éigse Éireann dáimh idir daoine agus an fhilíocht. An sprioc atá againn ná barr feabhais a bhaint amach maidir le filíocht a léamh, a scríobh agus a léiriú ar fud oileán na hÉireann. Faigheann Éigse Éireann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon agus ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus tá an-chaidreamh againn le hionaid ealaíne, féilte, scoileanna, coláistí agus siopaí leabhar sa bhaile agus i gcéin. www.poetryireland.ie 

 

IMRAM

Bíonn IMRAM ag dréim le litríocht na Gaeilge a chur i gcroílár an tsaoil phoiblí in Éirinn, trí fhéile bhliantúil nuálach a eagrú, a ndéanfar ardán idirnáisiúnta di, a thacaíonn le scríbhneoirí, a spreagann díospóireacht agus a mheallann cainteoirí Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an diaspóra. www.imram.ie