Writers in Residence: Republic of Ireland and Northern Ireland

Writers in Residence part-funds short residencies by writers and storytellers with primary and post-primary schools in the Republic of Ireland and in Northern Ireland. The scheme is supported by The Arts Council and Arts Council Northern Ireland.  

Cuireann an scéim Scríbhneoirí Cónaitheacha cuidiú airgeadais ar fáil do scríbhneoirí agus scéalaithe ar mian leo tréimhsí gairide cónaitheacha a chaitheamh i mbunscoileanna nó i meánscoileanna i bPoblacht agus i dTuisceart na hÉireann. Faigheann an scéim tacaíocht ón Chomhairle Ealaíon agus ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.  

Residencies enable students to work with an experienced writer over a period of time. The participation of a key teacher, and the development of a working alliance between the teacher and writer, is fundamental to their success.

Residencies usually involve a local writer and are run in partnership with local arts organisations, such as the local Arts Office, Extended Schools Programme, Education and Library Boards, Údarás na Gaeltachta etc.

Residencies are:

 • Aimed at primary and post-primary school groups, with a maximum of 30 primary students and 15-20 post primary students.
 • Available in the Republic of Ireland and in Northern Ireland.
 • Developmental in approach, requiring a writer to work closely with a key teacher and with the same group of students.
 • Usually one visit per week for up to 8 weeks, with each session being 1.5 hours.
 • Funded by a three-way partnership between the school, Poetry Ireland and another local funding agency. The cost to the school is 33% of the overall cost of the residency. Writers fees are €150 per 1.5 hour session. 
 • Available with a range of artists from the Writers in Schools Directory including poets, novelists, storytellers, teen fiction writers, children’s writers and illustrators and screenwriters.  

Note: We recommend that schools submit their application support as early as possible, as we generally operate on a first-come-first-served basis and unfortunately cannot accommodate every request.

“the experience of being taught by a published author is one that will stick with me for the rest of my life” student after a writer residency

Tugann an scéim seo deis do dhaltaí scoile a bheith ag obair le húdar bunaithe thar thréimhse ama. Is cuid lárnach de rath an togra é go n-oibríonn an t-údar agus múinteoir ar leith as lámh a chéile.

Go hiondúil is scríbhneoir áitiúil a bhíonn i gceist agus ritear an scéim i gcomhpháirt le heagraíochtaí áitiúla ealaíon ar nós Údarás na Gaeltachta, an tOifig áitiúil Ealaíon, Clár na Scoileanna Seirbhísí Breise, agus Boird Oideachais agus Leabharlann.

Tá na tréimhsí cónaitheacha seo:

 • Dírithe ar bhun agus ar mheánscoileanna (uasmhéid 30 dalta ar bhunscoil agus 15-20 dalta meanscoile)
 • Ar fáil i bPoblacht agus i dTuaisceart na hÉireann
 • Bunaithe ar chur chuige forbarthach (.i. oibíonn an t-údar i bpáirt le múinteoir faoi leith agus leis an ghrúpa céanna dalta i rith an ama)
 • Bunaithe go hiondúil ar chuairt amháin uair go leith in aghaidh na seachtaine ar feadh suas le 8 seachtaine
 • Arna maoiniú idir an scoil féin, Éigse Éireann agus eagraíocht áitiúil eile. Íocann an scoil 33% den chostas iomlán. Íoctar €150 leis an údar in aghaidh an tseisiúin.
 • Á n-eagrú le réimse ealaíontóirí ó Eolaire na nÚdar i Scoileanna, ina measc filí, úrscéalaithe, scríbhneoirí ficsin do dhéagóirí, scríbhneoirí do pháistí, masitheoirí agus scríbhneoirí scripte.

“the experience of being taught by a published author is one that will stick with me for the rest of my life” dalta a ghlac páirt sa scéim

 

 
Video feedback from young participants in St Mary's Primary School, Maghera, Co Derry, following a Writers in Schools Northern Ireland Residency /  Físeán aiseolais ó rannpháirtíthe óga i mBunscoil Naomh Mhuire, Machaire Rátha, Co. Doire, i ndiaidh tréimhe chónaitheach de chuid Scríbhneoirí i Scoileanna Thuaisceart Éireann.
 

Find out more / Tuilleadh Eolais

» How to apply

Special projects 2016 / Tionscadail Speisialta 2016

Thanks to the support of Foras na Gaeilge, a series of residencies and mini-residencies took place in Derry, Waterford, Mayo, Kerry, Donegal and Dublin. These residencies involved poetry and story writing workshops in Irish, with over 300 children and young people taking part. We were also very grateful to receive funding from the Department of Foreign Affairs and Trade, through their Reconciliation Fund to run residencies and mini-residencies in schools across Belfast, through the Me, Myself & I Project, culminating in a finale performance in the Lyric Theatre, Belfast.

A bhuí le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge, ritheadh sraith tréimhsí agus miontréimhsí cónaitheacha i nDoire, i bPórt Láirge, i Maigh Eo, i gCiarraí, i nDún na nGall agus i mBaile Átha Cliath. Is éard a bhí i gceist leis an tsraith seo ná ceardlanna scríbhneoireachta (filíocht agus scéalta) i nGaeilge inar ghlac os cionn 300 dalta páirt. Bhí muid an-bhuíoch, fosta, as cuidiú airgeadais ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, tríd an Scéim Athmhuintearas, a lig dúinn tréimhsí agus miontréimhsí cónaitheacha a reáchtáil i scoileanna ar fud Bhéal Feirste tríd an tionscadal Mé, Mise is Mé Féin, a chríochnaigh le léiriú deireanach sa Lyric Threatre i mBéal Feirste.